โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนน

โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในโครงการโดยเป็นผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยนี้